ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส
ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


เลขที่บัตรประชาชน :

ชื่อผู้สมัคร :
นามสกุล :
เพศ :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ :
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ :
อายุ :
สถานนะ :
อาชีพปัจจุบัน :
เลือกหลักสูตร
(สามารถสมัครอบรมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น) :
โปรดยืนยันตัวตน :